ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТА „ДИГИТАЛНО КРАЈИШТЕ – ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ЗАВИЧАЈНОГ ФОНДА“

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТА

„ДИГИТАЛНО КРАЈИШТЕ – ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ЗАВИЧАЈНОГ ФОНДА“

Општина Босилеград располаже богатом ризницом необрађеног материјалног и нематеријалног културног наслеђа, над којем надлежност имају пре свега Установа Центар културе „Босилеград“, Народна библиотека „Христо Ботев“, Установа за издавачку делатност „Ново Братство“ и  основне и средње школе. Вредност културног наслеђа у константном је порасту због природно условљеног времена трајања, али и због нестабилног окружења у смислу развоја нових технологија и промене стила и начина живота. Стога је брига о очувању културног наслеђа у XXI веку не само декларативна обавеза надлежних институција, већ је то морална улога целокупног друштва.

Установа Центар културе „Босилеград“ је успешно реализирала две фазе пројекта, којом је формирала Дигитални центар за дигитализацију завршила са дигитализацијом листа „Братство“. Формиран је дигитални репозиторијум, чиме су створени услови за имплементирање других пројеката, када ће резултати првих фаза постати видљиви и доступни свим заинтересованим корисницима.

Овим пројектом развиће се сарадња између двеју установа, главним носиоцима очувања културног наслеђа у Општини Босилеград. Центар културе поседује одговарајућу технику, а Библиотека необрађено културно наслеђе и резултатима њихове сарадње уживаће шири круг заинтересованих корисника.

Укупан буџет пројекта је 4.981.008,00 дин. Пројекат финансира Општина Босилеград.

Време реализације пројекта је од 01. јануара до 31. децембра 2020. године.

Установа Центар културе „Босилеград“ је пројектом „Формирање дигиталног центра и дигитализација грађе асоцираних установа“ 2018. године започела формирање центра за диги-тализацију и дигитализацију књижне грађе, која представља писано материјално културно наслеђе. Набављена је неопходна опрема за дигитализацију, која омогућује квалитетно скенирање и обраду дигиталних докумената, израду метаподатака и добијање дигиталних објеката. Формирана је готова платформа, базирана на ResCarta алатима, коју смо превели на српском језику.

Циљ пројекта „Дигитално Крајиште – Дигитализација Завичајног фонда“ је да омогући научно-истраживачки рад и примену у науци и лакши приступ већој количини ретких и уникатних библиотечких материјала из Завичајног фонда библиотеке, уз минимална физичка ограничења, као и физичка заштита примерака из Завичајне збирке.

Циљна група пројекта – Група истраживача, пре свих историчара, библиотекара, кустоса и архивиста, који говоре српски и бугарски језик и баве се темама као што су локална историја, локална културна баштина и дигитализација завичајних фондова, као и сви становници који живе на територији општине Босилеград и они који су се одселили и њихово потомство и имају интерес очувања свог порекла.

Дигитализација грађе има огроман значај за очување културне баштине Општине Босилеград. Дигитализовано и адекватно репрезентовано културно наслеђе омогућиће несметани научноистраживачки рад и примену у науци, образовању и изградњи друштва заснованог на знању, имаће допринос очувању националног идентитета и културне разноврсности националних заједница нашег поднебља, као и побољшању позиције наше земље на глобалном плану.

Потенцијал одрживости пројекта се, поред осталог, огледа у садржајима који ће настати током пројектног циклуса и који ће бити коришћени као средство за најширу популаризацију културне баштине општине Босилеград. У циљу одрживости пројекат предвиђа и повезивање са националним и европским иницијативама које имају за циљ популаризацију културног наслеђа.

Активности планирани пројектом:

 • Представљање пројекта
 • Едукација и јачање капацитета учесника у процесу дигитализације
 • Одабир грађе за дигитализацију
 • Каталогизација и обрада одабране грађе за дигитализацију
 • Скенирање и обрада дигиталних документа, дигитална рестаурација и провера квалитета
 • Стварање мастер и других оперативних копија дигиталних докумената
 • Израда метаподатака
 • Обрада дигиталних објеката
 • Обезбеђивање дугутрајног чувања на физички преносивим носиоцима информација
 • Обезбеђивање приступа дигиталној грађи
 • Представљање резултата пројекта

Очекивани резултати пројекта:
Дигитализовано и адекватно репрезентовано културно наслеђе омогућиће несметани научно-истраживачки рад и примену у науци, образовању и изградњи друштва заснованог на знању, имаће допринос очувању националног идентитета и културне разноврсности националних заједница нашег поднебља, као и побољшању позиције наше земље на глобалном плану.

Краткорочни резултати:
– Извршена квалитетна едукација пројектног тима за самосталну реализацију процеса дигитализације;
– Извршена квалитетна каталогизација одабране грађе за дигитализацију и израђен каталог у електронском и папирном облику по смерницама и стандардима;
– Извршено квалитетно скенирање одабраног књижног фонда;
– Извршена квалитетна и усаглашена буџету пројекта набавка неопходне опреме за квалитетни доступ дигиталним објектима широј групи корисника и њихово претраживање формирањем дигитане читаонице у просторијама библиотеке;
– Квалитетно формиран дигитални репозиторијум, са прегледним корисничким интерфејсом;
– Физички заштићена библиотечко-информациона грађа и извори Завичајног фонда;
– Универзална доступност информација;
– Формирана основа за сарадњу са другим институцијама и појединцима, који поседују књижну и некњижну грађу и изворе, за размену и допуну фондова;
– Популарисање библиотечко-информационе грађе и извора Завичајног фонда, завичаја и завичајних стваралаца;

Дугорочни резултати:

 • Формирана савремена дигитална читаоница за презентацију и претраживање дигиталног културног наслеђа, које ће постати доступно широј групи корисника;
 • Почетак стварања модерне хибридне библиотеке и припремање за постепени прелазак у дигиталну током наредних процеса дигитализације;
 • Створене могућности за реализирање следећих фаза пројекта;
 • Пораст интересовања Установа да дигитализирају своју грађу, чиме би допринели бољем комплетирању дигиталног репозиторијума и обезбедили јединствен приступ културном наслеђу и испунили своје законске обавезе;
 • Развој свести о значају научног и културног наслеђа и улози појединца у његовом очувању.