ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТА „ДИГИТАЛНА АУДИОТЕКА – ДИГИТАЛИЗАЦИЈА АУДИО КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА“ ФАЗА II

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТА

„ДИГИТАЛНА АУДИОТЕКА – ДИГИТАЛИЗАЦИЈА АУДИО КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА“

ФАЗА II

Општина Босилеград располаже богатом ризницом необрађеног материјалног и нематеријалног културног наслеђа, над којем надлежност имају пре свега Установа Центар културе „Босилеград“, Народна библиотека „Христо Ботев“, Установа за издавачку делатност „Ново Братство“ и  основне и средње школе. Вредност културног наслеђа у константном је порасту због природно условљеног времена трајања, али и због нестабилног окружења у смислу развоја нових технологија и промене стила и начина живота. Стога је брига о очувању културног наслеђа у XXI веку не само декларативна обавеза надлежних институција, већ је то морална улога целокупног друштва.

Установа Центар културе „Босилеград“ је успешно реализирала три фазе пројекта „Формирање дигиталног центра и дигитализација грађе асоцираних установа“, којом је формирала Дигитални центар за дигитализацију завршила са дигитализацијом листа „Братство“. Формиран је дигитални репозиторијум, чиме су створени услови за имплементирање других пројеката. У трећој фази овог пројекта извршена је набавка сервера са пратећим оперативним серверским системом и пратећим хардвером и софтвером за презентацију и промоцију дигитализоване грађе из првих двеју фаза пројекта. Тиме је постигнут и други главни циљ дигитализације, да поред очувања културног наслеђа оно буде и доступно широј групи корисника.

Установа Центар културе „Босилеград“ у сарадњи са Народном библиотеком је 2020. године реализовала пројекат „Дигитално Крајиште – Дигитализација Завичајног фонда“, финансиран од стране Општине Босилеград, која је током реализације ранијих пројеката из области дигитализације увидела важност и значај процес дигитализације у очувању културног наслеђа нашег поднебља. Главни резултат овог пројекта представља Дигитална читаоница формирана у просторијама Народне библиотеке „Христо Ботев“, где су у дигиталној форми доступне књиге из Завичајног фонда библиотеке. Дигитална читаоница у Народној библиотеци „Христо Ботев“ представља савремену дигиталну читаоницу за презентацију и претраживање дигиталног културног наслеђа развијена на бази ResCarta алата. Поседује савремени прегледни интерфејс преведен на српском језику. Дигитална читаоница за почетак обухвата 100 наслова локалних аутора и аутора који су писали о овом крају, подељених у 6 колекција. Пре дигитализације извршена је каталогизација и израђен каталог са регистрима доступан на сајту Установе Центар културе „Босилеград“.

Установа Центар културе „Босилеград“ је пројектом „Дигитална аудиотека – Дигитализација аудио културног наслеђа“ 2021. започела нову, експерименталну фазу у
дигитализацији културног наслеђа Босилеградског Крајишта. Овим пројектом Установа је
начинила нови, даљи корак у дигитализацији, који још увек није актуелан, нити примењиван у другим установама културе у Србији. За реализацију овог пројекта одабрана је аудио грађа из архива Радио Босилеграда и архиве организационе јединице „Аудио, видео и евент продукција“, које су снимане у периоду од оснивања до затварања – вести, емисије из области културе, образовања, традиције, свакодневног живот. Формирана је платформа, базирана на ResCarta алатима, коју смо превели на српском језику. Током реализације овог пројекта, успешно је дигитализавана одабрана грађа за период 2008-2016 године на српском језику.

Пројектом „Дигитална аудиотека – дигитализација аудио културног наслеђа – ФАЗА II“ наставиће се развој сарадње унутар Установе између организационих јединица и притом ће се на савремен начин и на принципима дигитализације наставити очување и доступност свим заинтересованим грађанима и запосленима у Установи културно наслеђе настало у аудио облику за време рада Радио Босилеграда, као организацоне јединице Установе. Како су новине писана хроника дешавања у нашем крају, тако су вести и остале емисије звучна хроника и представљају својеврсну хронику, историјски извор о дешавањима у нашем крају.

Укупан буџет пројекта је 3.711.592,00  дин. Пројекат финансира Општина Босилеград.

Време реализације пројекта је од 01. јануара до 31. децембра 2022. године.

Циљ пројекта „Дигитална аудиотека – дигитализација аудио културног наслеђа – ФАЗА II“ је да омогући лакши рад запослених у установама културе, да омогући научно-истраживачки рад и примену у науци, образовању и изградњи друштва заснованог на знању, да допринесе очувању националног идентитета и културне разноврсности националних заједница нашег поднебља, као и побољшању позиције наше земље на глобалном плану.

 

Циљне група пројекта:
1. Група истраживача, пре свих историчара, библиотекара, кустоса и архивиста, који говоре српски и бугарски језик и баве се темама као што су локална историја, локална културна баштина и дигитализација завичајних извора информација, као и сви становници који живе на територији општине Босилеград и они који су се одселили и њихово потомство и имају интерес очувања свог порекла.
2. Запослени у Аудио, видео и евент продукцији и у другим организационим јединицама Установе Центар културе „Босилеград“, као и запослени у УЗИД Нова радио-телевизија Босилеград, којима би аудиотека била полазна тачка у припремању нових емисија.

Потенцијал одрживости пројекта се, поред осталог, огледа у садржајима који ће настати током пројектног циклуса и који ће бити коришћени као средство за најширу популаризацију културне баштине општине Босилеград. У циљу одрживости пројекат предвиђа и повезивање са националним и европским иницијативама које имају за циљ популаризацију културног наслеђа.

Активности планирани пројектом:

 • Представљање и промоција пројекта
 • Наставак одабира аудио грађе за дигитализацију
 • Наставак каталогизације и обраде одабране аудио грађе за дигитализацију
 • Набавка опреме за доступ аудио грађе, односно формирање дигиталног
 • Наставак аудио грабовања и преформатирања аудио фајлова и обрада дигиталних аудио документа, дигитална рестаурација и провера квалитета
 • Наставак стварања мастер и других оперативних копија дигиталних аудио докумената
 • Наставак израде метаподатака
 • Наставак обраде дигиталних аудио објеката
 • Обезбеђивање дугутрајног чувања на физички преносивим носиоцима информација
 • Обезбеђивање приступа дигиталној грађи
 • Представљање резултата пројекта

Очекивани резултати пројекта:

Дигитализовано и адекватно репрезентовано културно наслеђе у свим својим
облицима омогућиће несметани научно-истраживачки рад и примену у науци, образовању
и изградњи друштва заснованог на знању, имаће допринос очувању националног
идентитета и културне разноврсности националних заједница нашег поднебља, као и
побољшању позиције наше земље на глобалном плану.
Краткорочни резултати пројекта
Завршетком пројекта, очекују се следећи краткорочни резултати:
– Извршена квалитетна каталогизација одабране аудио грађе за дигитализацију и израђен
каталог у електронском и папирном облику по смерницама и стандардима;
– Извршено квалитетно аудио грабовање и преформатирање аудио фајлова;
– Извршена квалитетна и усаглашена буџету пројекта набавка неопходне опреме за
квалитетни доступ дигиталним аудио објектима
– Формирана дигитална аудиотека на серверу установе са дигиталним аудио фајловима са
регулисаним ауторским правима за доступ широј групи корисника;
– Формиран дигитални репозиторијум, са прегледним корисничким интерфејсом;
– Физички заштићена аудио грађа и извори;
– Универзална доступност информација;
– Формирана основа за сарадњу са другим институцијама и појединцима, који поседују
грађу и изворе у свим својим облицима, за размену и допуну фондова;
– Популарисање аудио грађе и извора и запослених у продукцији и радио Босилеграду као
њихови ствараоци;
Дугорочни резултати пројекта
Завршетком пројекта, очекују се следећи дугорочни резултати:
– Формирана савремена дигитална аудиотека за презентацију и претраживање дигиталног
аудио културног наслеђа, које ће постати доступно широј групи корисника;
– Почетак стварања модерног дигиталног центра, који ће обухватати све видове културног
наслеђа;
– Створене могућности за реализирање следећих фаза пројекта;
– Пораст интересовања Установа да дигитализирају своју грађу, чиме би допринели бољем
комплетирању дигиталног репозиторијума и обезбедили јединствен приступ културном
наслеђу и испунили своје законске обавезе;
– Развој свести о значају научног и културног наслеђа и улози појединца у његовом
очувању.

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА „ДИГИТАЛНA АУДИОТЕКА – ДИГИТАЛИЗАЦИЈА АУДИО КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА“

ПРЕДСТАВЉАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА

„ДИГИТАЛНA АУДИОТЕКА – ДИГИТАЛИЗАЦИЈА АУДИО КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА“

Општина Босилеград располаже богатом ризницом необрађеног материјалног и нематеријалног културног наслеђа, над којем надлежност имају пре свега Установа Центар културе „Босилеград“, Народна библиотека „Христо Ботев“, Установа за издавачку делатност „Ново Братство“ и  основне и средње школе. Вредност културног наслеђа у константном је порасту због природно условљеног времена трајања, али и због нестабилног окружења у смислу развоја нових технологија и промене стила и начина живота. Стога је брига о очувању културног наслеђа у XXI веку не само декларативна обавеза надлежних институција, већ је то морална улога целокупног друштва.

Установа Центар културе „Босилеград“ је успешно реализирала три фазе пројекта „Формирање дигиталног центра и дигитализација грађе асоцираних установа“, којом је формирала Дигитални центар за дигитализацију завршила са дигитализацијом листа „Братство“. Формиран је дигитални репозиторијум, чиме су створени услови за имплементирање других пројеката. У трећој фази овог пројекта извршена је набавка сервера са пратећим оперативним серверским системом и пратећим хардвером и софтвером за презентацију и промоцију дигитализоване грађе из првих двеју фаза пројекта. Тиме је постигнут и други главни циљ дигитализације, да поред очувања културног наслеђа оно буде и доступно широј групи корисника.

Установа Центар културе „Босилеград“ у сарадњи са Народном библиотеком је 2020. године реализовала пројекат „Дигитално Крајиште – Дигитализација Завичајног фонда“, финансиран од стране Општине Босилеград, која је током реализације ранијих пројеката из области дигитализације увидела важност и значај процес дигитализације у очувању културног наслеђа нашег поднебља. Главни резултат овог пројекта представља Дигитална читаоница формирана у просторијама Народне библиотеке „Христо Ботев“, где су у дигиталној форми доступне књиге из Завичајног фонда библиотеке. Дигитална читаоница у Народној библиотеци „Христо Ботев“ представља савремену дигиталну читаоницу за презентацију и претраживање дигиталног културног наслеђа развијена на бази ResCarta алата. Поседује савремени прегледни интерфејс преведен на српском језику. Дигитална читаоница за почетак обухвата 100 наслова локалних аутора и аутора који су писали о овом крају, подељених у 6 колекција. Пре дигитализације извршена је каталогизација и израђен каталог са регистрима доступан на сајту Установе Центар културе „Босилеград“.

Пројектом „Дигитална аудиотека – дигитализација аудио културног наслеђа“ развила се сарадња унутар Установе између организационих јединица и притом на савремен начин и на принципима дигитализације почело је очување и доступност свим заинтересованим грађанима и запосленима у Установи културно наслеђе настало у аудио облику за време рада Радио Босилеграда, као организацоне јединице Установе. Како су новине писана хроника дешавања у нашем крају, тако су вести и остале емисије звучна хроника и представљају својеврсну хронику, историјски извор о дешавањима у нашем крају.

Укупан буџет пројекта је 2.993.889,10 дин. Пројекат финансира Општина Босилеград.

Време реализације пројекта је од 01. јануара до 31. децембра 2021. године.

Како се ближимо крају реализације пројекта, време је да изнесемо резултате истог, шта смо све постигли и урадили за овај период. Резултате ћемо представити по предвиђеним активностима по пројекту.

Промоција пројекта није реализована почетком године на традиционални начин због пандемије, али је исти адекватно представљен на сајту Установе и путем друштвених мрежа.

Почетак пројекта обележила је едукација учесника у пројекту. Извршена је адекватна и квалитетна едукација учесника, припремљен је материјал за едукацију и одржане су радионице по темама предвиђених пројектом.

Након едукације учесника приступило се суштинском процесу дигитализације првим кораком одабиром грађе за дигитализацију. Бенефицијент овог пројекта решио је да направи пионирски подухват у дигитализацији, дигитализацијом аудио културног наслеђа.

Организациона јединица „Аудио, видео и евент продукција“ уступила је сирови материјал за потребе реализациоје овог пројекта. Одабрана је емисија „Вести“ за период од 2008. до 2016. године, јер представљају својеврсну хронику нашег региона.

Одабрано је 1915 емисија „Вести“. Израђен је каталог емисија, извршено је преформатирање аудио грађе и урађени су метаподаци.

Извршена је аудио транскрипција, убацивањем речи у звук, како би звук постао претражив за кориснике. Формирано је 9 колекција по годинама издавања емисија.

Као главни резултат пројекта формирана је ДИГИТАЛНА АУДИОТЕКА, која тренутно садржи 9 колекција са 1915 дигиталних објеката у најбољем ВОРБИС аудио формату.

Предност ДИГИТАЛНЕ АУДИОТЕКЕ је та што се може претраживати звук, што је пионирски подухват у сфери дигитализације културног наслеђа.

У циљу одрживости пројекта предвиђа се комплетна дигитализација емисија вести од оснивања 1997. године до затварања Радио Босилеграда  2016. године.


Пресконференција је спроведена поштовањем мера заштите, као што је ношење маски и држања растојања између посетилаца.

ДИГИТАЛНА АУДИОТЕКА

Добродошли

у дигиталну аудиотеку Дигиталног центра Установе Центар културе „Босилеград“, који је настао са циљем да омогући приступ и претраживање вредном дигитализованом аудио културном наслеђу општине Босилеград и да омогући научно-истраживачки рад и примену у науци, образовању и изградњи друштва заснованог на знању, да допринесе очувању националног идентитета и културне разноврсности националних заједница нашег поднебља, као и побољшању позиције наше земље на глобалном плану.

Дигитална аудиотека обухвата дигитализовану аудио грађу у току реализације пројекта „Дигитална аудиотека – дигитализација аудио културног наслеђа„, финансиран од стране Општине Босилеград. Дигитализована аудио грађа на садашњем нивуо обухвата 1915 емисија „Вести“ организационих јединица Установе „Аудио, видео и евент продукција“ и „Радио Босилеград“ .

Претрага у звуку


Платформа на којој је изграђена дигитална аудиотекам омогућује претрагу у самом звуку аудио грађе. Унесите жељени појам у поље за претрагу. Претражујете у аудио фајловима целе дигиталне аудиотеке.
Напомена: Текстови су ћирилични, претражујте ћириличним писмом.


 

 

 

 


 

Creative Commons License
Digital collections by Digital Audioteka of Digital centre of Cultural center „Bosilegrad“ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТА „ДИГИТАЛНА АУДИОТЕКА – ДИГИТАЛИЗАЦИЈА АУДИО КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА“

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТА

„ДИГИТАЛНА АУДИОТЕКА – ДИГИТАЛИЗАЦИЈА АУДИО КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА“

Општина Босилеград располаже богатом ризницом необрађеног материјалног и нематеријалног културног наслеђа, над којем надлежност имају пре свега Установа Центар културе „Босилеград“, Народна библиотека „Христо Ботев“, Установа за издавачку делатност „Ново Братство“ и  основне и средње школе. Вредност културног наслеђа у константном је порасту због природно условљеног времена трајања, али и због нестабилног окружења у смислу развоја нових технологија и промене стила и начина живота. Стога је брига о очувању културног наслеђа у XXI веку не само декларативна обавеза надлежних институција, већ је то морална улога целокупног друштва.

Установа Центар културе „Босилеград“ је успешно реализирала три фазе пројекта „Формирање дигиталног центра и дигитализација грађе асоцираних установа“, којом је формирала Дигитални центар за дигитализацију завршила са дигитализацијом листа „Братство“. Формиран је дигитални репозиторијум, чиме су створени услови за имплементирање других пројеката. У трећој фази овог пројекта извршена је набавка сервера са пратећим оперативним серверским системом и пратећим хардвером и софтвером за презентацију и промоцију дигитализоване грађе из првих двеју фаза пројекта. Тиме је постигнут и други главни циљ дигитализације, да поред очувања културног наслеђа оно буде и доступно широј групи корисника.

Установа Центар културе „Босилеград“ у сарадњи са Народном библиотеком је 2020. године реализовала пројекат „Дигитално Крајиште – Дигитализација Завичајног фонда“, финансиран од стране Општине Босилеград, која је током реализације ранијих пројеката из области дигитализације увидела важност и значај процес дигитализације у очувању културног наслеђа нашег поднебља. Главни резултат овог пројекта представља Дигитална читаоница формирана у просторијама Народне библиотеке „Христо Ботев“, где су у дигиталној форми доступне књиге из Завичајног фонда библиотеке. Дигитална читаоница у Народној библиотеци „Христо Ботев“ представља савремену дигиталну читаоницу за презентацију и претраживање дигиталног културног наслеђа развијена на бази ResCarta алата. Поседује савремени прегледни интерфејс преведен на српском језику. Дигитална читаоница за почетак обухвата 100 наслова локалних аутора и аутора који су писали о овом крају, подељених у 6 колекција. Пре дигитализације извршена је каталогизација и израђен каталог са регистрима доступан на сајту Установе Центар културе „Босилеград“.

Пројектом „Дигитална аудиотека – дигитализација аудио културног наслеђа“ развиће се сарадња унутар Установе између организационих јединица и притом ће се на савремен начин и на принципима дигитализације очувати и учитини доступним свим заинтересованим грађанима и запосленима у Установи културно наслеђе настало у аудио облику за време рада Радио Босилеграда, као организацоне јединице Установе. Како су новине писана хроника дешавања у нашем крају, тако су вести и остале емисије звучна хроника и представљају својеврсну хронику, историјски извор о дешавањима у нашем крају.

Укупан буџет пројекта је 2.993.889,10  дин. Пројекат финансира Општина Босилеград.

Време реализације пројекта је од 01. јануара до 31. децембра 2021. године.

Циљ пројекта „Дигитална аудиотека – дигитализација аудио културног наслеђа“ је да омогући лакши рад запослених у установама културе, да омогући научно-истраживачки рад и примену у науци, образовању и изградњи друштва заснованог на знању, да допринесе очувању националног идентитета и културне разноврсности националних заједница нашег поднебља, као и побољшању позиције наше земље на глобалном плану.

 

Циљне група пројекта:
1. Група истраживача, пре свих историчара, библиотекара, кустоса и архивиста, који говоре српски и бугарски језик и баве се темама као што су локална историја, локална културна баштина и дигитализација завичајних извора информација, као и сви становници који живе на територији општине Босилеград и они који су се одселили и њихово потомство и имају интерес очувања свог порекла.
2. Запослени у Аудио, видео и евент продукцији и у другим организационим јединицама Установе Центар културе „Босилеград“, као и запослени у УЗИД Нова радио-телевизија Босилеград, којима би аудиотека била полазна тачка у припремању нових емисија.

Потенцијал одрживости пројекта се, поред осталог, огледа у садржајима који ће настати током пројектног циклуса и који ће бити коришћени као средство за најширу популаризацију културне баштине општине Босилеград. У циљу одрживости пројекат предвиђа и повезивање са националним и европским иницијативама које имају за циљ популаризацију културног наслеђа.

Активности планирани пројектом:

 • Представљање и промоција пројекта
 • Едукација и јачање капацитета учесника у процесу дигитализације аудио грађе
 • Одабир аудио грађе за дигитализацију
 • Каталогизација и обрада одабране аудио грађе за дигитализацију
 • Набавка опреме за доступ аудио грађе, односно формирање дигиталног
 • Аудио грабовање и преформатирање аудио фајлова и обрада дигиталних аудио документа, дигитална рестаурација и провера квалитета
 • Стварање мастер и других оперативних копија дигиталних аудио докумената
 • Израда метаподатака
 • Обрада дигиталних аудио објеката
 • Обезбеђивање дугутрајног чувања на физички преносивим носиоцима информација
 • Обезбеђивање приступа дигиталној грађи
 • Представљање резултата пројекта

Очекивани резултати пројекта:

Дигитализовано и адекватно репрезентовано културно наслеђе омогућиће несметани научно-истраживачкирад и примену у науци, образовању и изградњи друштва заснованог на знању, имаће допринос очувању националног идентитета и културне разноврсности националних заједница нашег поднебља, као и побољшању позиције наше земље на глобалном плану.

Краткорочни резултати пројекта
– Извршена квалитетна едукација пројектног тима за самосталну реализацију процеса дигитализације аудио фајлова;
– Извршена квалитетна каталогизација одабране аудио грађе за дигитализацију и израђен каталог у електронском и папирном облику по смерницама и стандардима;
– Извршено квалитетно аудио грабовање и преформатирање аудио фајлова;
– Извршена квалитетна и усаглашена буџету пројекта набавка неопходне опреме за квалитетни доступ дигиталним аудио објектима запосленима у организационој јединици продукције и осталих запослених у установи и радио Босилеграду и њихово претраживање формирањем дигитане аудиотеке у просторијама продукције;
– Формирана дигитална аудиотека на серверу установе са дигиталним аудио фајловима са регулисаним ауторским правима за доступ широј групи корисника;
– Формиран дигитални репозиторијум, са прегледним корисничким интерфејсом;
– Физички заштићена аудио грађа и извори;
– Универзална доступност информација;
– Формирана основа за сарадњу са другим институцијама и појединцима, који поседују грађу и изворе у свим својим облицима, за размену и допуну фондова;
– Популарисање аудио грађе и извора и запослених у продукцији и радио Босилеграду као њихови ствараоци;

Дугорочни резултати пројекта
– Формирана савремена дигитална аудиотека за презентацију и претраживање дигиталног аудио културног наслеђа, које ће постати доступно широј групи корисника;
– Почетак стварања модерног дигиталног центра, који ће обухватати све видове културног наслеђа;
– Створене могућности за реализирање следећих фаза пројекта;
– Пораст интересовања Установа да дигитализирају своју грађу, чиме би допринели бољем комплетирању дигиталног репозиторијума и обезбедили јединствен приступ културном наслеђу и испунили своје законске обавезе;
– Развој свести о значају научног и културног наслеђа и улози појединца у његовом очувању.