Община Босилеград, като център на природно-географската част Краище, обхваща многобройно материално и нематериално културно наследство, което постоянно се увеличава. Материалното културно наследство включва многобройни недвижими и движими културни ценности, между които най-многобройни са писаните. Обаче, тяхната наличност е ограничена само до нашия регион, защото те са достъпни чрез физическо посещаване на ведомствата, които ги притежават. Чрез дигитализация (цифровизация) на културното наследство на община Босилеград, то ще се превърне в обществено благо, което ще бъде достъпно за най-широк кръг от заинтересовани до такава степен, която не нарушава правилата за защита на интелектуалната собственост и неприкосновеност на личния живот. Дигитализираното културно наследство, както публичното, така и това, което поради някои основателни причини не е такова, ще бъде запазено в архивна форма, с цел да се защити и да се допълнят фондовете на ведомствата, които не са в състояние да притежават оригиналните културни ценности.

Ръководейки се с тази визия, Културният център „Босилеград“ е формирал Дигитален център въз основа на проекта „Създаване на дигитален център и дигитализиране на документи на асоцираните ведомства“, по програма на Министерството на културата и информирането „Финансиране или съфинансиране на проекти в областта на дигитализацията на културното наследство и съвременното творчество в Република Сърбия през 2018 г. „. По проекта, Ведомството е закупило необходимото оборудване и е създало условия за дигитализация на печатни материали. Тъй като континуираните източници, т.е. серийните публикации имат най-голямо значение за тъченето на културата, за дигитализация са избрани първите броеве на вестник  „Братство“, от 1 брой от 15 юни 1959 г., до последния брой 478/479 през 1970 г., т.е. първите 11 години от излизането му освен броевете от 1966 година. Преди сканирането на материалите,  беше изработено тяхното каталогизиране, за да се улесни създаването на метаданни в по-късния процес на дигитализацията.

Целта на дигитализирането на културното наследство, освен запазването му, е да се осигурят средства за тяхната видимост и достъпност до по-широка група потребители. Ведомството, чрез формирането на Дигиталния център, е осъществило целта на първата фаза в процеса на дигитализация на културното наследство. Създадена е готова платформа, базирана на програмата Res Carta, която представлява основа за втората фаза на дигитализацията, в която ще бъдат осигурени необходимите ресурси – сървъри, хардуер и софтуер за висококачествен и бърз достъп до дигиталните обекти, т.е. създаване на дигитален репозиторий. Това също така гарантира и продължението на започналия проект и осигурява неговата устойчивост. Засега в първата фаза, Ведомството на своя уебсайт позволява достъп до дигиталните документи в pdf формат, който съдържа жив текст, който може да бъде претърсван. Така, поне частично, се постига вторичната цел на процеса на дигитализацията – наличието на културно наследство за широката общественост.

 

[edsanimate_start entry_animation_type= „jello“ entry_delay= „0“ entry_duration= „2.5“ entry_timing= „linear“ exit_animation_type= „“ exit_delay= „“ exit_duration= „“ exit_timing= „“ animation_repeat= „infinite“ keep= „yes“ animate_on= „load“ scroll_offset= „“ custom_css_class= „“]К О Л Е К Ц И И [edsanimate_end]

 
[animatedcounter count=“1959″ duration=“10000″]

БРАТСТВО : вестник на българската народност в СФР Югославия / главен и отговорен редактор Тодор Славински. – Год. 1, бр. 1 (1959)-год. 1, бр. 13 (1959). – Пирот : Братство, 1959. – 48 cm
Вестникът излиза на 1 и 16 число в месеца.
323.15+659(497.11)

Брой 1   Брой 2   Брой 3   Брой 4   Брой 5   Брой 6   Брой 7   Брой 8   Брой 9   Брой 10   Брой 11   Брой 12   Брой 13

 

[animatedcounter count=“1960″ duration=“10000″]

БРАТСТВО : вестник за обществено-политически и културни въпроси на българското малцинство в Югославия / главен и отговорен редактор Тодор Славински. – Год. 2, бр. 14 (1960)-год. 2, бр. 37 (1960). – Пирот : Братство, 1960. – 48 cm
Вестникът излиза на 1 и 16 число в месеца.
323.15+659(497.11)

Брой 14   Брой 15   Брой 16   Брой 17   Брой 18   Брой 19   Брой 20 Брой 21   Брой 22   Брой 23   Брой 24   Брой 25   Брой 26   Брой 27   Брой 28   Брой 29-30   Брой 31 Брой 32   Брой 33  Брой 34   Брой 35
Брой 36   Брой 37

[animatedcounter count=“1961″ duration=“10000″]

БРАТСТВО : вестник за обществено-политически и културни въпроси на българското малцинство в Югославия / главен и отговорен редактор Тодор Славински. – Год. 3, бр. 38 (1961)-год. 3, бр. 58 (1961). – Пирот : Братство, 1961 (Пирот : Печатница „Графика“). – 49 cm
Вестникът излиза на 1 и 16 число в месеца. – Промяна на мястото на издаване : Ниш (от бр. 41/42).
323.15+659(497.11)

Брой 38   Брой 39   Брой 40   Брой 41-42   Брой 43   Брой 44   Брой 45   Брой 46   Брой 47   Брой 48
Брой 49   Брой 50   Брой 51   Брой 52   Брой 53   Брой 54   Брой 55   Брой 56-57   Брой 58

[animatedcounter count=“1962″ duration=“10000″]

БРАТСТВО : вестник за обществено-политически и културни въпроси на българското малцинство в Югославия / главен и отговорен редактор Тодор Славински. – Год. 4, бр. 59 (1962)-год. 4, бр. 82 (1962). – Ниш : Братство, 1962 (Пирот : Печатница „Графика“). – 49 cm
Вестникът излиза на 1 и 16 число в месеца.
323.15+659(497.11)

Брой 59   Брой 60   Брой61   Брой 62   Брой 63   Брой 64   Брой 65   Брой 66   Брой 67   Брой 68   Брой 69
Брой 70   Брой 71   Брой 72   Брой 73   Брой 74-75   Брой 76   Брой 77   Брой 78   Брой 79   Брой 80
___________________________ Брой 81   Брой 82

[animatedcounter count=“1963″ duration=“10000″]

БРАТСТВО : вестник за обществено-политически и културни въпроси на българското малцинство в Югославия / главен и отговорен редактор Тодор Славински. – Год. 5, бр. 83 (1963)-год. 5, бр. 123 (1963). – Ниш : Братство, 1963 (Пирот : Печатница „Графика“). – 44 cm
Вестникът излиза на 1 и 16 число в месеца. – Промяна на периода на издаване : Вестникът излиза всеки четвъртък (от бр. 87).
323.15+659(497.11)

Брой 83   Брой 84   Брой 85   Брой 86   Брой 87   Брой 88   Брой 89   Брой 90   Брой 91   Брой 92   Брой 93
Брой 94-95   Брой 96  Брой 97   Брой 98   Брой 99   Брой 100   Брой 101   Брой 102   Брой 103   Брой 104   Брой 105   Брой 106
Брой 107   Брой 108   Брой 109   Брой 110   Брой 111   Брой 112   Брой 113   Брой 114   Брой 115   Брой 116   Брой 117   Брой 118   Брой 119-120   Брой 121   Брой 122   Брой 123

[animatedcounter count=“1964″ duration=“10000″]

БРАТСТВО : вестник за обществено-политически и културни въпроси на българското малцинство в Югославия / главен и отговорен редактор Тодор Славински. – Год. 6, бр. 124/125 (1964)-год. 5, бр. 170 (1964). – Ниш : Братство, 1964 (Пирот : Печатница „Графика“). – 44 cm
Вестникът излиза всеки четвъртък.
323.15+659(497.11)

Брой 124-125   Брой 126   Брой 127   Брой 128   Брой 129   Брой 130   Брой 131   Брой 132   Брой 133   Брой 134   Брой 135   Брой 136   Брой 137   Брой 138   Брой 139   Брой 140   Брой 141-142   Брой 143   Брой 144   Брой 145   Брой 146   Брой 147   Брой 148   Брой 149   Брой 150   Брой 151   Брой 152   Брой 153   Брой 154   Брой 155   Брой 156   Брой 157   Брой 158   Брой 159   Брой 160   Брой 161   Брой 162   Брой 163   Брой164   Брой 165   Брой 166-167
Брой 168   Брой 169   Брой 170

[animatedcounter count=“1965″ duration=“10000″]

БРАТСТВО : Вестник на българската народност в СФР Югославия / главен и отговорен редактор Тодор Славински. – Год. 7, бр. 171 (1965)-год. 7, бр. 220 (1965). – Ниш : Братство, 1965 (Пирот : Печатница „Графика“). – 43 cm
Вестникът излиза всеки четвъртък.
323.15+659(497.11)

Брой 171   Брой 172   Брой 173   Брой 174   Брой 175   Брой 176   Брой 177   Брой 178   Брой 179
Брой 180   Брой 181   Брой 182   Брой 183   Брой 184   Брой 185   Брой 186-187   Брой 188   Брой 189   Брой 190   Брой 191   Брой 192   Брой 193   Брой 194   Брой 195  Брой 196   Брой 197   Брой 198  Брой 199   Брой 200   Брой 201   Брой 202   Брой 203   Брой 204   Брой 205   Брой 206   Брой 207   Брой 208   Брой 209   Брой 210   Брой 211   Брой 212   Брой 213   Брой 214   Брой 215   Брой 216   Брой 217-218   Брой 219   Брой 220

[animatedcounter count=“1967″ duration=“10000″]

БРАТСТВО : Вестник на българската народност в СФР Югославия / главен и отговорен редактор Асен Лазаров. – Год. 9, бр. 270/271 (1967)-год. 9, бр. 321 (1967). – Ниш : Братство, 1967 (Лесковац : Печатница „Наша реч“). – 41 cm
Вестникът излиза всеки четвърт
323.15+659(497.11)

Брой 270-271   Брой 272   Брой 273   Брой 274   Брой 275   Брой 276   Брой 277   Брой 278   Брой 279   Брой 280   Брой 281   Брой 282   Брой 283   Брой 284   Брой 285   Брой 286   Брой 287-288   Брой 289   Брой 290   Брой 291   Брой 292   Брой 293   Брой 294   Брой 295   Брой 296   Брой 297   Брой 298   Брой 299  Брой 300   Брой 301   Брой 302   Брой 303   Брой 304   Брой 305   Брой 306   Брой 307   Брой 308   Брой 309   Брой 310   Брой 311   Брой 312   Брой 313   Брой 314   Брой 315   Брой 316   Брой 317-318   Брой 319   Брой 320   Брой 321

[animatedcounter count=“1968″ duration=“10000″]

БРАТСТВО : Вестник на българската народност в СФР Югославия / главен и отговорен редактор Асен Лазаров. – Год. 10, бр. 322/323 (1968)-год. 10, бр. 374/375 (1968). – Ниш : Братство, 1968 (Лесковац : Печатница „Наша реч“). – 41 cm
Вестникът излиза всеки четвъртък. – Промяна на печатницата : Ниш : Печатница „Вук Караджич“ (от бр. 335).
323.15+659(497.11)

Брой 322-323   Брой 324   Брой 325   Брой 326   Брой 327  Брой 328   Брой 329   Брой 330   Брой 331   Брой 332   Брой 333   Брой 334   Брой 335   Брой 336   Брой 337   Брой 338   Брой 339-340   Брой 341   Брой 342   Брой 343
Брой 344   Брой 345   Брой 346   Брой 347   Брой 348   Брой 349   Брой 350   Брой 351   Брой 352   Брой 353   Брой 354   Брой 355   Брой 356   Брой 357   Брой 358   Брой 359   Брой 360   Брой 361   Брой 362   Брой 363   Брой 364   Брой 365   Брой 366
Брой 367  Брой 368   Брой 369   Брой 370-371   Брой 372   Брой 373   Брой 374-375

[animatedcounter count=“1969″ duration=“10000″]

БРАТСТВО : Вестник на българската народност в СФР Югославия / главен и отговорен редактор Асен Лазаров. – Год. 11, бр. 376 (1969)-год. 11, бр. 426/427 (1969). – Ниш : Братство, 1969 (Ниш : Печатница „Вук Караджич“). – 41 cm
Вестникът излиза всеки петък.
323.15+659(497.11)

Брой 376   Брой 377   Брой 378   Брой 379   Брой 380   Брой 381   Брой 382   Брой 383   Брой 384
Брой 385   Брой 386   Брой 387   Брой 388   Брой 389   Брой 390   Брой 391-392  Брой 393   Брой 394   Брой 395   Брой 396   Брой 397   Брой 398   Брой 399   Брой 400   Брой 401   Брой 402   Брой 403   Брой 404   Брой 405   Брой 406   Брой 407   Брой 408   Брой 409   Брой 410   Брой 411   Брой 412   Брой 413   Брой 414   Брой 415   Брой 416   Брой 417   Брой 418   Брой 419   Брой 420   Брой 421   Брой 422-423   Брой 424   Брой 425   Брой 426-427

[animatedcounter count=“1970″ duration=“10000″]

БРАТСТВО : Вестник на българската народност в СФР Югославия / главен и отговорен редактор Асен Лазаров. – Год. 12, бр. 428 (1970)-год. 12, бр. 478/479 (1970). – Ниш : Братство, 1970 (Ниш : Печатница „Вук Караджич“). – 41 cm
Вестникът излиза всеки петък.
323.15+659(497.11)

Брой 428   Брой 429   Брой 430   Брой 431   Брой 432   Брой 433   Брой 434   Брой 435   Брой 436
Брой 437   Брой 438   Брой 439   Брой 440   Брой 441   Брой 442   Брой 443-444   Брой 445   Брой 446   Брой 447   Брой 448   Брой 449   Брой 450   Брой 451   Брой 452   Брой 453-454   Брой 455   Брой 456   Брой 457   Брой 458
Брой 459   Брой 460   Брой 461   Брой 462   Брой 463   Брой 464   Брой 465   Брой 466   Брой 467   Брой 468   Брой 469   Брой 470   Брой 471   Брой 472   Брой 473   Брой 474-475   Брой 476   Брой 477   Брой 478-479

_

БРОЙ КОЛЕКЦИИ – [animatedcounter count=“11″ duration=“15000″]
БРОЙ ЕКЗЕМПЛЯРИ – [animatedcounter count=“405″ duration=“15000″]
БРОЙ СТРАНИЦИ – [animatedcounter count=“3905″ duration=“15000″]

Този дигитален фонд е създаден в резултат на проекта „Създаване на дигитален център и дигитализиране на документи на асоцираните ведомства„. Проектът е подкрепен от
Министерството на културата и информирането на Република Сърбия и Община Босилеград