О ЦЕНТРУ

Општина Босилеград, као центар природно-географске целине Крајиште, обухвата бројно материјално и нематеријално културно наслеђе и у константном је порасту. Материјално културно наслеђе обухвата бројна непокретна и покретна културна добра, међу којима писана су најбројнија. Међутим, њихова доступност ограничена је само на наш регион, јер су доступна физичким одласком у установама, које их поседују. Дигитализацијом културног наслеђа општине Босилеград, оно ће постати јавно добро које ће бити доступно најширем кругу заинтересованих у мери која не нарушава правила заштите интелектуалне својине и приватности. Дигитализовано културно наслеђе, како оно јавно, тако и оно које из неких оправданих разлога није, биће чувано и у архивској форми, у циљу заштите културног наслеђа и употпуњавања фондова институција које нису у мгућности да буду у поседу оригиналних културних добара.

Водећи се овом визијом, Установа Центар културе „Босилеград“ формирала је Дигитални центар на основу пројекта „Формирање дигиталног центра и дигитализација грађе асоцираних установа“, а по програму Министарства културе и информисања „Финансирање или суфинансирање пројеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србији у 2018. години“. Установа је по пројекту набавила сву неопходну опрему и створила услове за дигитализацију књижне грађе. Како континуирани извори, односно серијске публикације имају највећи значај за неговање културе, за дигитализацију су одабрани први бројеви новина „Братство“, од 1. броја од 15. јуна 1959. године, до последњег 478/479 броја из 1970. године, односно првих 11 година излажења изузев бројева из 1966. године. Пре скенирања грађе извршена је њихова каталогизација, ради лакше израде метаподатака у каснијем процесу дигитализације.

Циљ дигитализације културног наслеђа је, поред његовог очувања, и обезбеђивање средстава за његову видљивост и доступност широј групи корисника. Установа Центар културе „Босилеград“ је формирањем Дигиталног центра остварила прву фазу у процесу дигитализације културног наслеђа. Формирана је готова платформа на бази Res Carta алата, која представља основу за другу фазу дигитализације, у којој ће се обезбедити неопходна средства – серверски хардвери и софтвери за квалитетни и брзи доступ дигиталним објектима, односно формирање дигиталног репозиторијума. То уједно обезбеђује и одрживост започетог пројекта и обезбеђивање његове трајности. За сада у првој фази, Установа на свом сајту омогућује приступ дигиталним документима у pdf формату, формату који у себи садржи живи текст, који је могуће претраживати. Овим се, макар и делимично, остварује секундарни циљ процеса дигитализације – доступност културног наслеђа широј јавности.

Овај дигитални центар формиран је као резултат пројекта „Формирање дигиталног центра и дигитализација грађе асоцираних установа„. Пројекат је подржан од стране
Министарства културе и информисања Републике Србије и Општине Босилеград