ЗА ЦЕНТЪРА

Община Босилеград, като център на природно-географската част Краище, обхваща многобройно материално и нематериално културно наследство, което постоянно се увеличава. Материалното културно наследство включва многобройни недвижими и движими културни ценности, между които най-многобройни са писаните. Обаче, тяхната наличност е ограничена само до нашия регион, защото те са достъпни чрез физическо посещаване на ведомствата, които ги притежават. Чрез дигитализация (цифровизация) на културното наследство на община Босилеград, то ще се превърне в обществено благо, което ще бъде достъпно за най-широк кръг от заинтересовани до такава степен, която не нарушава правилата за защита на интелектуалната собственост и неприкосновеност на личния живот. Дигитализираното културно наследство, както публичното, така и това, което поради някои основателни причини не е такова, ще бъде запазено в архивна форма, с цел да се защити и да се допълнят фондовете на ведомствата, които не са в състояние да притежават оригиналните културни ценности.

Ръководейки се с тази визия, Културният център „Босилеград“ е формирал Дигитален център въз основа на проекта „Създаване на дигитален център и дигитализиране на документи на асоцираните ведомства“, по програма на Министерството на културата и информирането „Финансиране или съфинансиране на проекти в областта на дигитализацията на културното наследство и съвременното творчество в Република Сърбия през 2018 г. „. По проекта, Ведомството е закупило необходимото оборудване и е създало условия за дигитализация на печатни материали. Тъй като континуираните източници, т.е. серийните публикации имат най-голямо значение за тъченето на културата, за дигитализация са избрани първите броеве на вестник  „Братство“, от 1 брой от 15 юни 1959 г., до последния брой 478/479 през 1970 г., т.е. първите 11 години от излизането му освен броевете от 1966 година. Преди сканирането на материалите,  беше изработено тяхното каталогизиране, за да се улесни създаването на метаданни в по-късния процес на дигитализацията.

Целта на дигитализирането на културното наследство, освен запазването му, е да се осигурят средства за тяхната видимост и достъпност до по-широка група потребители. Ведомството, чрез формирането на Дигиталния център, е осъществило целта на първата фаза в процеса на дигитализация на културното наследство. Създадена е готова платформа, базирана на програмата Res Carta, която представлява основа за втората фаза на дигитализацията, в която ще бъдат осигурени необходимите ресурси – сървъри, хардуер и софтуер за висококачествен и бърз достъп до дигиталните обекти, т.е. създаване на дигитален репозиторий. Това също така гарантира и продължението на започналия проект и осигурява неговата устойчивост. Засега в първата фаза, Ведомството на своя уебсайт позволява достъп до дигиталните документи в pdf формат, който съдържа жив текст, който може да бъде претърсван. Така, поне частично, се постига вторичната цел на процеса на дигитализацията – наличието на културно наследство за широката общественост.

Този дигитален център е създаден в резултат на проекта „Създаване на дигитален център и дигитализиране на документи на асоцираните ведомства„. Проектът е подкрепен от
Министерството на културата и информирането на Република Сърбия и Община Босилеград