Община Босилеград, като център на природно-географската част Краище, обхваща многобройно материално и нематериално културно наследство, което постоянно се увеличава. Материалното културно наследство включва многобройни недвижими и движими културни ценности, между които най-многобройни са писаните. Обаче, тяхната наличност е ограничена само до нашия регион, защото те са достъпни чрез физическо посещаване на ведомствата, които ги притежават. Чрез дигитализация (цифровизация) на културното наследство на община Босилеград, то ще се превърне в обществено благо, което ще бъде достъпно за най-широк кръг от заинтересовани до такава степен, която не нарушава правилата за защита на интелектуалната собственост и неприкосновеност на личния живот. Дигитализираното културно наследство, както публичното, така и това, което поради някои основателни причини не е такова, ще бъде запазено в архивна форма, с цел да се защити и да се допълнят фондовете на ведомствата, които не са в състояние да притежават оригиналните културни ценности.

Ръководейки се с тази визия, Културният център „Босилеград“ е формирал Дигитален център въз основа на проекта „Създаване на дигитален център и дигитализиране на документи на асоцираните ведомства„, по програма на Министерството на културата и информирането „Финансиране или съфинансиране на проекти в областта на дигитализацията на културното наследство и съвременното творчество в Република Сърбия през 2018 г. „. По проекта, Ведомството е закупило необходимото оборудване и е създало условия за дигитализация на печатни материали. Набавеното необходимо оборудване за дигитализация позволява качествено сканиране и обработка на цифрови документи, създаване на метаданни и получаване на дигитални обекти. Беше създадена готова платформа, базирана на инструментите ResCartа, които преведохме на сръбски.

В първата фаза на проекта, след като проектът беше адекватно представен пред широката общественост чрез организиране на пресконференция, за да се види значението на проекта за опазване на културното наследство на община Босилеград, започна подборът на материали за дигитализация. Тъй като континуираните източници, т.е. серийните публикации имат най-голямо значение за тъченето на културата, за дигитализация са избрани първите броеве на вестник „Братство“, от 1-ви брой на 15 юни 1959 г. до последния брой 478/479 от 1970 г., т.е. 11 години издаване с изключение на броевете от 1966 г. Преди сканирането на материалите беше извършена тяхната каталогизация, за да се улесни създаването на метаданни в по-късния процес на дигитализацията.

След формирането на центъра той започна със сканиране на материала. Материалът беше сканиран с висока разделителна способност, за да се създадат главни копия за дългосрочно съхранение. От тях са създадени други оперативни копия с цел обработка, създаване на метаданни и осигуряване на по-лесен достъп до дигитални материали.

Обработката на дигиталните обекти се основава на програмата „Res Carta“ с отворен код. Програмата Res Carta съдържа инструменти за създаване на метаданни в стандарта Dublin Core и протокол OAI-PMH за техния обмен, инструмент за обработка на OCR текст в документа, инструмент за създаване на колекции от дигитални обекти, както и инструменти за преглед, четене и търсене на дигитални колекции, обекти, жив текст в документи и изображения. Програмите Res Carta и Czur включват OCR софтуер за оптично разпознаване на символи. Това означава, че сканираният текст се превръща в „жив“ текст, който може да се търси, копира и отпечатва като такъв. Обработените дигитални обекти се съхраняват на отделни носители – в централния компютър и на физически сменяеми носители – външни твърди дискове и DVD дискове.

Във втората фаза на проекта, след като проектът беше адекватно представен на широката общественост чрез организиране на пресконференция, за да се види значението на проекта за опазване на културното наследство на община Босилеград, започна дигитализация на вестник „Братство“ от 480 брой от 8 януари 1970 г. до последният 2336 брой от 2012 г., т.е. останалите 42 години от публикуването. Преди сканирането на материала беше извършена тяхната каталогизация, за да се улесни създаването на метаданни в по-късния процес на дигитализацията.

По време на първите две фази бяха сканирани общо 53 години издаване на вестник „Братство“ от 1959 до 2012 г., т.е. 2273 броя или 26 320 страници.

С приключването на двете фази на дигитализация бе формиран дигитален репозиторий на вестник „Братство“, който е готов за представяне и популяризиране, което ще осигури адекватен достъп до него и качествено съхранение.

В третата фаза на проекта беше извършено закупуване на оборудване за качествен и бърз достъп до дигитални обекти, т. е. набавяне на сървъри с придружаващ хардуер и софтуер за представяне на дигиталния репозиторий, формиран в предходните фази на проекта. Това завършва процеса на дигитализация на културното наследство и в допълнение към защитата му, осигурява се и универсалната достъпност.


 

Дигиталният център на Ведомството Културен център „Босилеград“, също дигитализира част от фонд Краище на Народната библиотека „Христо Ботев“ от Босилеград и оформи дигитална читалня в помещенията на библиотеката.

 

 


Днес Дигиталният център разполага с качествен хардуер и софтуер за дигитализация на културното наследство и има способността да дигитализира всеки вид печатно и писано културно наследство, както и некнижни материали и източници, като аудио и видео файлове.

Неговата мисия в защитата и достъпността на културното наследство ще продължи и в бъдеще.

ФАЗА I

ФАЗА II

ФАЗА III

КОЛЕКЦИИ НА ВЕСТНИК „БРАТСТВО“

Този дигитален център е създаден в резултат на проекта „Създаване на дигитален център и дигитализиране на документи на асоцираните ведомства„. Проектът е подкрепен от
Министерството на културата и информирането на Република Сърбия и Община Босилеград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.